Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norrs styrelse kallar till SDF-förbundsstämma 2021.

    Östersund 2021-01-18

Idrottsföreningar inom

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norr

Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland

Kallelse till

Förbundsstämma

Lördag den 20 Februari 2021.

Härmed kallas ni till digital förbundsstämma för Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Nedre Norr.Under rådande omständigheter och regler samt som ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset genomförs 2021 års förbundsstämma digitalt via Easymeet.

Fullmaktsgranskning sker digitalt

Registreringen sker via ett formulär för förbundsstämman. Viktigt att ange en korrekt mejladress till ombudet vid registrering så att instruktioner samt länk till mötet kommer fram.

Föranmälan och registrering för fullmaktsgranskning 1-14 Februari

Förening som vill närvara med ombud vid SB&K Nedre Norr:s förbundsstämma behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning. Ombud har rösträtt på mötet. Registreringen sker via ett formulär. 

Länk till registrering av ombud kommer i separat mail.

Datum: Lördag den  20:e Februari.

Plats: Via Easy Meet Online

Förbundsstämman börjar: 13.00.

​För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till Förbundet respektive SB&K senast den 31 januari innevarande verksamhetsår erlägga av specialdistriktsförbundsstämma respektive SB&K förbundsstämma fastställda avgifter, samt till SB&K och RF insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter. ​För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 januari under innevarande verksamhetsår. Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100­tal, senast den 31 januari innevarande verksamhetsår redovisade, medlemmar, dock högst 3 röster. ​Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Ordinarie distriktsförbundsstyrelseledamot (SDF:et) får inte vara ombud.

Läs mer i SDF-förbundets stadgar:

https://drive.google.com/file/d/1g9x3frzngD4kh5GN0ziDz2L3TrszvCL8/view?usp=sharing

Motioner

Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall skriftligen ha inkommit till Förbundet stadgenligt enast den 15 Januari. Det är motionärens ansvar att kontrollera att motionen inkommit till Förbundet i tid. Rätt att motionera har distriktsförbundsstyrelse samt förening i Förbundet. Kom ihåg att ni  varje år kan skicka in motioner under hela året.

Utmärkelser

Vill även påminna Er om möjligheten att hedra våra ledare med Idrottsförbundets utmärkelser eller andra gåvor och utmärkelser vid stämman. Ansökan om utmärkelser skall vara oss senast tillhanda 7 Februari 2021.

Handlingar och möteslänk

Handlingar (preliminär röstlängd, dagordning, propositioner, förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse mm) för förbundsstämman läggs stadgeenligt ut på hemsidan https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/ samt bifogas per mail senast 14 dagar innan förbundstämman. 

Länk för att kunna deltaga i mötet kommer att sändas i samband med möteshandlingar skickas ut. Eventuellt i separat mail beroende på vilket som är lämpligast.

Praktisk information och tips inför den digitala förbundsstämman

https://www.rf.se/bidragochstod/it-tjanster/digitalaarsmoten/Praktiskinfotilldigsomdelegat/

Övrigt

Frågor besvaras på info@kampidrottnedrenorr.se

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Svenska Budo- och Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norr